główna zawartość strony

ROZWÓJ EDUKACJI SZANSĄ NA SUKCES UCZNIÓW Z GMINY KROŚNIEWICE

Gmina Krośniewice realizuje  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

 „Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice” w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu ogółem wynosi  1 142 305,87 PLN  

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 1 062 305,87 PLN  

Projekt skierowany jest do 330 uczniów (143K i 187M) i 38 nauczycieli (26K i 12M) ze szkół: - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach - Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach, w skład którego wchodzą Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich i Liceum Ogólnokształcące.

Polegał będzie na zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Projekt zakłada doposażenie ww. szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne  i narzędzia Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) oraz wyposażenie pracowni gimnazjum w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Celem głównym projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej w szkołach kształcenia ogólnego objętych projektem, które przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych, umiejętności i postaw potrzebnych na rynku pracy. Cel główny projektu wpisuje się w cele szczegółowe RPO WŁ.

Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Rekrutacja trwa od 16 stycznia 2017 r. do 23 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz zgłoszeniowy – uczeń
  2. Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz zgłoszeniowy – nauczyciel
  3. Zapoczątkowuje pobieranie plikuOświadczenie uczestnika – uczeń
  4. Zapoczątkowuje pobieranie plikuOświadczenie uczestnika – nauczyciel
  5. Zapoczątkowuje pobieranie plikuRegulamin projektu i uczestnictwa w projekcie

Harmonogramy zajęć dla uczniów Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach:

Harmonogramy zajęć dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach: